Wspomnienia Zygmunta Śpiewaka: I. Przed deportacją - Przypis 1
Wspomnienia Zygmunta Śpiewaka

I. Przed deportacją - Przypis 1

Okoliczności opisanej potyczki do dziś nie są dla mnie jasne. Być może Żydzi próbowali wziąć na Polakach odwet za wcześniejsze zajścia antysemickie w Lubomlu. Niektórzy Polacy twierdzili natomiast, że rozpoznali nacjonalistów ukraińskich przebranych za Żydów. W tamtym czasie na Wołyniu panowały bardzo silne antagonizmy narodowościowe. Zarówno Polacy, jak i Ukraińcy byli wrogo nastawieni do Żydów. Natomiast Żydzi taktowali Polaków i Ukraińców jak ciemną masę nadającą się jedynie do wyzysku. Pod wpływem propagandy sowieckiej, szczególnie wrogo do Polaków nastawieni byli Ukraińcy. Zwycięska wojna polsko-bolszewicka z lat 1919-1920 zniweczyła radzieckie plany rozpętania ogólnoeuropejskiej, a później ogólnoświatowej rewolucji proletariackiej. W jej wyniku na całym globie ziemskim miał zapanować komunizm. Mimo przegranej bolszewicy nie porzucili swego celu. Aby osłabić Polskę, władze sowieckie wszelkimi środkami dążyły do skłócenia ludności ukraińskiej i polskiej na Wołyniu. Na tych terenach Ukraińcy zdecydowanie przeważali liczebnie nad Polakami. Tę niekorzystną sytuację, władze polskie prowadziły na Wołyniu intensywne osadnictwo ludności polskiej. Wśród miejscowych Ukraińców wywoływało wielkie niezadowolenie. Sowieci do zaostrzenia tego konfliktu wykorzystali ogólnoświatowy kryzys ekonomiczny, który rozpoczął się w 1929 roku. W latach 1930-ych ludność ukraińska w miejscowościach przygranicznych dość często otrzymywała od Związku Radzieckiego darmową pomoc, głównie żywnościową. Obok oczywistych efektów propagandowych, działania te miały doprowadzić do większego skłócenia Polaków i Ukraińców. Żywność na ten cel bolszewicy siłą odbierali rosyjskim i ukraińskim chłopom na terenach ZSRR pod pretekstem kułactwa i odmowy tworzenia kołchozów, pozostawiając ich bez żadnych środków do przeżycia. Czyniono tak nawet wtedy, gdy na Ukrainie z głodu umierały miliony ludzi, o czym ludność ukraińska mieszkająca na polskich terenach nic nie wiedziała. Takie propagandowe działania władz sowieckich osiągnęły zamierzony cel. Ludność ukraińska zamieszkująca wschodnie tereny Polski nie mogła pogodzić się z tym, że tak źle się powodzi Ukraińcom zamieszkałych na terenach będących pod "zaborem" polskim, podczas gdy tak "dobrze" było na radzieckiej Ukrainie. Pod wpływem zręcznej propagandy bolszewickiej byli oni przekonani, że powodem ich niedoli jest polski kapitalizm. Wśród Ukraińców zamieszkałych na terenach zajętych przez Polskę w 1920 roku panowało powszechne niezadowolenie. Powstały nielegalne organizacje skierowane przeciw władzom polskim, między innymi dywersyjna organizacja "Samostinna Ukraina" (Niepodległa Ukraina). Za główny cel stawiała sobie ona wyzwolenie Zachodniej Ukrainy spod panowania "krwiopijców polskich". W niektórych przypadkach władze polskie zmuszone były do pacyfikacji podburzanej przez bolszewików miejscowej ludności ukraińskiej. Takie działania jeszcze bardziej potęgowały wrogość Ukraińców wobec zamieszkujących te tereny Polaków.


Ta strona jest częścią serwisu www.Spiewakowie.pl
Administrator strony: Radosław Śpiewak - Kontakt

Copyright by Zygmunt Śpiewak & Radosław Śpiewak
Uwaga: Utwór chroniony prawem autorskim. Kopiowanie i rozpowszechnianie niniejszego tekstu w części lub całości bez pisemnego zezwolenia autora jest zabronione. W celu uzyskania zgody należy skontaktować się z administratorem strony.
Attention: This work is protected by copyright law. No part of it may be reproduced in whatsoever form without written permission of the owner. For further information please contact the webmaster (follow the link "kontakt" above).